Disclaimer

Door deze website van www.vandrimmelen.nl te bezoeken en/of de op of door middel van deze website beschikbare informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website geldt als algemene informatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Hoewel de website zorgvuldig is samengesteld en overeenkomstig de huidige stand van techniek en kennis zorgvuldig wordt onderhouden, waarbij gebruik gemaakt wordt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Van Drimmelen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van Drimmelen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Van Drimmelen wijst elke aansprakelijkheid voor schade en garantieclaims ten aanzien van juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. De inhoud van deze website wordt naar inzichten van Van Drimmelen geregeld en geactualiseerd en kan mitsdien steeds, zonder vooraankondiging, kennisgeving of toestemming, gewijzigd worden.

Alle inhoud van deze website, zoals teksten, illustraties, foto’s, ontwerpen, namen, logo’s en overig grafisch materiaal en bestanden, wordt beschermd door het auteursrecht, portretrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake de inhoud van deze website berusten bij Van Drimmelen. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Drimmelen is het aan de gebruiker van deze website wettelijk niet toegestaan om de inhoud van deze website over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden dan wel in andere websites of gegevensdragers te integreren. Uitsluitend voor het gemak van de gebruiker kunnen op deze site links naar websites van derden worden gehanteerd. Dit betekent niet dat Van Drimmelen enige verantwoordelijkheid of sympathie draagt voor de informatie en inhoud van gelinkte websites. De inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Van Drimmelen onderzocht, gecontroleerd of geanalyseerd op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het verkrijgen van toegang tot aan deze website gelinkte websites van derden geschiedt steeds op eigen risico van de gebruiker. Van Drimmelen aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.